INFORMACJA O POLITYCE DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRYWATNOŚCI W MYŚL ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE NR 2016/679 (RODO)

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu poinformowania o zasadach zachowania poufności w zakresie wykorzystywania przez spółkę IGM srl danych przekazanych przez podmioty zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących działalności prowadzonej przez firmę, w tym również danych zgromadzonych poprzez stronę internetową http://www.igm-online.it. Na niniejszej stronie opisane zostały sposoby zarządzania stroną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy ją przeglądają. Mowa o oświadczeniu wydawanym również w myśl art. 13 Rozporządzenia (WE) nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO 2016/679”) w sprawie ochrony osób i innych podmiotów w kwestii przetwarzania danych osobowych tych, którzy odwiedzają serwisy internetowe dostępne drogą elektroniczną z adresu początkowego: http://www.igm-online.it. Oświadczenie zostało wydane wyłącznie w odniesieniu do niniejszej strony internetowej, a nie w odniesieniu do pozostałych stron internetowych, które są ewentualnie przeglądane przez użytkownika w wyniku kliknięcia na linki zamieszczone na niniejszej stronie. Odwiedzając niniejszą stronę internetową, użytkownik oświadcza w sposób dorozumiany, że zrozumiał i zaakceptował sposoby przetwarzania danych opisane w niniejszej informacji dotyczącej polityki ochrony prywatności.

Spółka IGM srl informuje, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie zgodne z zasadami praworządności, poprawności, przejrzystości, celowości oraz przechowywania, minimalizacji danych, dokładności, integralności i poufności. W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz z zawartymi w nich zobowiązaniami dotyczącymi poufności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka IGM srl z siedzibą statutową w miejscowości Follo przy Via Aldo Moro nr 92. Ewentualne zapytania można kierować na powyższy adres lub na adres poczty elektronicznej: privacy@igm.it.

Rodzaje przetwarzanych danych

Za „daną osobową” uważa się każdą informację dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ze szczególnym odniesieniem do identyfikatora takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane odnoszące się do lokalizacji, identyfikator online lub z odniesieniem do jednej lub większej ilości cech szczególnych określających tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną.

Dane osobowe gromadzone podczas nawigowania po stronie internetowej http://www.igm-online.it są następujące:

a) dane nawigacyjne. Systemy informatyczne i standardowe oprogramowanie, odpowiedzialne za obsługę strony internetowej http://www.igm-online.it, pozyskują w toku swojego normalnego działania niektóre dane osobowe, których przekazywanie jest powiązane w sposób dorozumiany z wykorzystywaniem protokołów komunikacji internetowej.

Mowa o informacjach, które nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi osobami zainteresowanymi, ale które ze względu na swoją naturę mogłyby, dzięki przetwarzaniu i powiązaniu z danymi przechowywanymi przez osoby/podmioty trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Są to informacje gromadzone w sposób automatyczny przez niniejszą Aplikację (lub przez aplikacje osób/podmiotów trzecich, które wykorzystuje niniejsza Aplikacja).

Do tej kategorii danych należą informacje zgromadzone w sposób automatyczny przez niniejszą Aplikację (lub przez aplikacje osób/podmiotów trzecich, które wykorzystuje niniejsza Aplikacja), a wśród nich: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z niniejszą Aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, wykorzystywana metoda przesyłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymywanego w odpowiedzi, kod alfanumeryczny wskazujący na stan odpowiedzi z serwera (pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, parametry przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez gościa, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące ścieżki, po której użytkownik poruszał się w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do kolejności odwiedzanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu internetowego, aby możliwa była kontrola jego działania i udostępnianie różnorodnych funkcji wymaganych przez użytkownika. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na szkodę witryny.

b) Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika. Za pośrednictwem strony www.igm-online.it użytkownik ma możliwość dobrowolnego przekazania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, a także krótkiego opisu w ramach zapytania przesyłanego z użyciem formularza „Kontakt” lub kontaktując się bezpośrednio z Administratorem danych, korzystając w tym celu danych kontaktowych: numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail podanych na stronie. Spółka IGM będzie przetwarzała te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładając, że odnoszą się one do Pani/Pana lub do podmiotów/osób trzecich, którzy wyraźnie upoważnili Panią/Pana do ich przekazania według właściwej podstawy prawnej nadającej uprawnienia do przetwarzania. W odniesieniu do powyższego założenia staje się Pani/Pan niezależnym Administratorem danych osobowych, przyjmując tym samym na siebie obowiązki i odpowiedzialność nakładaną prawem. W tym sensie, zapewni Pani/Pan stosowne zadośćuczynienie w odniesieniu do każdego sporu, roszczenia, żądania odszkodowania za szkody wynikłe z przetwarzania itp., które mogłyby zostać skierowane do spółki IGM srl przez podmioty/osoby trzecie, których dane osobowe zostały przetworzone w wyniku korzystania przez Panią/Pana ze Strony z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

c) Pliki cookie i technologie pokrewne. Spółka IGM srl zbiera dane osobowe za pośrednictwem plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie i technologii pokrewnych można uzyskać poniżej w rozdziale „polityka plików cookie”. http://www.igm-online.it/informativa-sui-cookies/

Przetwarzanie danych będzie się odbywało za pomocą automatycznych narzędzi, które mają na celu zapamiętywanie, obsługę i przekazywanie samych danych w taki sposób, aby zapewnić zarówno ich bezpieczeństwo, jak również poufność.

Spółka IGM będzie przetwarzała te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładając, że odnoszą się one do użytkownika lub do podmiotów/osób trzecich, którzy wyraźnie upoważnili użytkownika do ich przekazania według właściwej podstawy prawnej nadającej uprawnienia do ich przetwarzania. W odniesieniu do powyższego założenia użytkownik staje się niezależnym Administratorem danych osobowych, przyjmując tym samym na siebie obowiązki i odpowiedzialność nakładaną prawem. W tym sensie, użytkownik zapewni stosowne zadośćuczynienie w odniesieniu do każdego sporu, roszczenia, żądania odszkodowania za szkody wynikłe z przetwarzania itp., które mogłyby zostać skierowane do spółki IGM srl przez podmioty/osoby trzecie, których dane osobowe zostały przetworzone w wyniku korzystania przez użytkownika ze Strony z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele przetwarzania

Dane osobowe, które przekazuje Pani/Pan za pośrednictwem strony, będą przetwarzane przez spółkę IGM Srl w następujących celach:

a) cele związane z realizacją umowy, w której użytkownik jest stroną, lub z wprowadzaniem w życie działań poprzedzających umowę, o które wnioskował użytkownik (np. wniosek o informację, prośba o wycenę, zapytanie ofertowe itp. – wszystko, co odnosi się do działalności prowadzonej przez spółkę IGM Srl);

b) cele badawcze/analizy statystycznej prowadzonej na danych sumarycznych lub anonimowych, a zatem nie dających możliwości zidentyfikowania użytkownika, które mają określić działanie strony internetowej, zmierzyć ruch, jaki na niej występuje i ocenić jej przydatność oraz zainteresowanie nią;

c) cele związane z wypełnianiem obowiązku prawnego, któremu podlega spółka IGM srl, cele niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony prawa przed sądem lub w każdym przypadku, gdy władza sądownicza sprawuje swoje funkcje orzecznicze.

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dla celów, o których mowa w lit. a), jest to świadczenie usługi, o którą Pani/Pan wnioskuje, lub odpowiedź na Pani/Pana wniosek/żądanie/zapytanie, a zatem zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana zgoda nie jest wymagana.

Cel, o którym mowa w lit. b), nie pociąga za sobą przetwarzania danych osobowych, natomiast cel, o którym mowa w lit. c) stanowi legalne przetwarzanie danych osobowych w myśl stosowanych przepisów prawa, ponieważ, po przekazaniu danych osobowych, przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić obowiązek ustawowy, któremu podlega spółka IGM srl.

Obowiązek/Dobrowolność związana z udostępnianiem danych

Udostępnianie przez użytkownika danych osobowych dla celów omówionych powyżej jest dobrowolne, jednak ich ewentualny brak może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku użytkownika.

Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać:

a. podmioty, których ingerencja jest niezbędna do świadczenia usług oferowanych przez Stronę, w tym, przykładowo, analizy działania strony, które występują w roli podmiotu przetwarzającego spółki IGM srl;

b. osoby upoważnione przez spółkę IGM srl do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania ich poufności lub mają ustawowy obowiązek zachowania poufności danych osobowych (np. pracownicy i współpracownicy Administratora);

c. spółki trzecie lub pozostałe podmioty (na przykład, choć nie tylko, dostawca strony internetowej, dostawca usług typu cloud, dostawca usług internetowych, dostawcy, technicy wyznaczeni do świadczenia usług wsparcia technicznego z zakresu sprzętu i oprogramowania, spedytorzy i przewoźnicy, instytucje kredytowe, gabinety, w których prowadzona jest praktyka zawodowa itp.), które prowadzą działalność outsorcingową na rzecz Administratora, pełniąc rolę podmiotu przetwarzającego.

d. sądy w ramach wykonywanej przez siebie działalności wymaganej przepisami prawa.

Omawiane dane nie są udostępniane.

Sposoby przetwarzania

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi, rozpowszechnianiu, wprowadzaniu zmian lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych i/lub informatycznych, w sposób zorganizowany i ściśle powiązany ze wskazanymi celami. W niektórych przypadkach, poza Administratorem, do Danych mogą uzyskać dostęp podmioty zaangażowane w tworzenie niniejszej Aplikacji (personel administracji, personel działu handlowego, personel działu marketingu, prawnicy, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak będący podmiotami trzecimi dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacji) nazywane również, w razie potrzeby, Podmiotami Przetwarzającymi Administratora.

Mechanizmy zautomatyzowane

Zautomatyzowane procesy decyzyjne nie są wykorzystywane przy przetwarzaniu danych osobowych realizowanym dla celów, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone podczas nawigacji po stronie internetowej www.igm-online.it będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej.

Dane będą przechowywane przez spółkę „IGM srl” co najmniej przez okres czasu wskazany w przepisach prawa i przetwarzane przez pracowników i/lub podmioty trzecie przez nią zobowiązane, które prowadzą wspomnianą działalność pod jej bezpośrednim nadzorem i na jej odpowiedzialność, a w każdym razie nie dłużej niż przez okres 10 lat od wygaśnięcia wszelkich powiązań.

Miejsce przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w siedzibach głównych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym zlokalizowane są strony zaangażowane w proces przetwarzania. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem.

Dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Prawa zainteresowanego podmiotu

W myśl artykułów od 15 do 22 Rozporządzenie (UE) nr 2016/679 w każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z prawa do:

  1. potwierdzenia istnienia swoich danych osobowych lub ich braku;
  2. Uzyskania informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, a także, o ile to możliwe, na temat okresu przechowywania danych;
  3. poprawienia lub usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych, czyli otrzymania ich od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, będącym w powszechnym użyciu lub dającym się odczytać na automatycznym urządzeniu, i przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych bez jakichkolwiek przeszkód;
  6. zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, również w przypadku przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego;
  7. zgłoszenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanych procesów decyzyjnych odnoszących się do osób fizycznych, w tym profilowania;
  8. zażądania od administratora danych osobowych uzyskania dostępu do danych osobowych i ich poprawienia lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, które go dotyczy, jak również zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także skorzystania z prawa do przenoszenia danych osobowych;
  9. odwołania w dowolnym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie udzielonej zgody przed jej odwołaniem;

złożenia skargi do organu nadzorczego.

Wnioski należy kierować do Administratora danych osobowych na następujący adres poczty internetowej: privacy@igm.it.

 

Osoby małoletnie

Niniejsza Strona oraz Usługi Administratora nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia, a Administrator nie gromadzi w sposób zamierzony jakichkolwiek danych osobowych odnoszących się do osób małoletnich. W przypadku niezamierzonego zarejestrowania informacji na temat osób małoletnich Administrator niezwłocznie dokona ich usunięcia, zarówno na wyraźne żądanie użytkowników, jak i w konsekwencji przeprowadzenia okresowej kontroli, jakiej poddawane są gromadzone dane.

Zmiany w oświadczeniu dotyczącym polityki prywatności oraz plików cookie (ciasteczek)

Zachęcamy użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszego oświadczenia dotyczącego polityki prywatności i plików cookie w celu zweryfikowania ewentualnych drobnych zmian i udoskonaleń, zważywszy na fakt, że oświadczenie to jest stale dostępne na naszej stronie internetowej.